กิจกรรมที่ผ่านมา                                             

 • อำเภอ TO BE NUMBER ONE

  อำเภอบัวเชดโดยหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายอำเภอบัวเชด สาธารณสุขอำเภอ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ร่วมประกวดฮำเภอ TO BE NUMBER ONE ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
 • วัคซีนเชิงรุก ตำบลอาโพน

  15 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.อาโพน ร่วมกับ อสม.ตำบลอาโพน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เชิงรุกในชมชน โดยให้บริการฉีดทั้งเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 โดยสามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้
 • วัคซีนเชิงรุก ต.สะเดา

  15 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สะเดา ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 เชิงรุกในชุมชน โดยให้บริการฉีดทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 และมีหลายสูตรให้ประชาชนได้เลือกฉีดตามความสมัครใจ
 • เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( EOC ) อำเภอบัวเชด

  วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. อำเภอบัวเชดจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ครั้งที่ 1/ 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอบัวเชด โดยมีนายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอบัวเชด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป ตลับทอง ผอ.รพ.บัวเชด นายวงศ์สิทธิ์ ริมงาม สสอ.บัวเชด หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ทุกแห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และ เจ้าหน้าที่ คปสอ.บัวเชด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 • ฝึกทักษะการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือ PPE

  วันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด ได้จัดอบรมฝึกทักษะการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือ PPE ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona-2019) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการสวมใส่ที่ถูกต้อง โดยมีนางสาวเสาวรีย์ เนื้อทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลบัวเชดเป็นวิทยากรในครั้งนี้
 • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

  วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 8 แห่ง และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม
Visitors: 45,190