หน้าแรก

 "ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีส่วนสำคัญอยู่ในงานแผ่นดินทั้งสิ้น  ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และ ระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว การปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง สุข ทุกข์ ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ"

 

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557

ณ วังไกลกังวล

 

ภาระกิจสำคัญรอบที่ผ่านมา

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
    มหกรรมสร้างสุขภาพ อำเภอบัวเชด ปี 2557

  • นายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอบัวเชดเป็นประธานการประชุม
    ประชุม DHS และ ศปถ.อำเภอบัวเชด

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม คปสอ.บัวเชด
    ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 11,170