หน้าแรก

 "ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีส่วนสำคัญอยู่ในงานแผ่นดินทั้งสิ้น  ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และ ระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว การปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง สุข ทุกข์ ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ"

 

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557

ณ วังไกลกังวล

 

ภาระกิจสำคัญรอบที่ผ่านมา

  • การประชุมจัดทำแผน คปสอ.บัวเชด ปี 2561

    คปสอ.บัวเชด ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในเขตอำเภอบัวเชด ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คปสอ.บัวเชด ปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาอิสาน
  • อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านแพทย์

    คปสอ.บัวเชด โดยนายแพทย์ประทีป ตลับทอง ประธาน คปสอ. เปิด EOC และดำเนินการจัดสอน การปฐมพยาบาล CPR + AED ให้กับจิตอาสาด้านเเพทย์ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
  • กิจกรรม Big Cleaning Day

    นายศิวเทพ วรรณทอง สาธารณสุขอำเภอบัวเชด และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด วันที่ 20 ตุลาคม 2560
Visitors: 29,840