"ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนมีส่วนสำคัญอยู่ในงานแผ่นดินทั้งสิ้น  ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และ ระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว การปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง สุข ทุกข์ ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ"

 

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557

ณ วังไกลกังวล

 

                   ภาระกิจสำคัญรอบที่ผ่านมา

  • เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( EOC ) อำเภอบัวเชด

    วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. อำเภอบัวเชดจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อหามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ครั้งที่ 1/ 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอบัวเชด โดยมีนายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอบัวเชด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป ตลับทอง ผอ.รพ.บัวเชด นายวงศ์สิทธิ์ ริมงาม สสอ.บัวเชด หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ทุกแห่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และ เจ้าหน้าที่ คปสอ.บัวเชด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
  • ฝึกทักษะการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือ PPE

    วันที่ 22 เมษายน เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด ได้จัดอบรมฝึกทักษะการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือ PPE ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona-2019) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการสวมใส่ที่ถูกต้อง โดยมีนางสาวเสาวรีย์ เนื้อทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลบัวเชดเป็นวิทยากรในครั้งนี้
  • โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

    วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 8 แห่ง และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม
Visitors: 34,422