เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด

            สร้างขึ้นบริเวณ สถานีอนามัยบ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวเชด  ในปี 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ มี รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง

            ผู้บริหารคนปัจจุบัน  นายศิวเทพ  วรรณทอง  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบัวเชด

            สถานที่ตั้ง บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด จ. สุรินทร์

            ปีที่ก่อตั้ง ปี 2527

            โทรศัพท์ 044-579036

            โทรสาร  044-579037

          E mail : bph1@buachedpho.com            

Visitors: 28,526