เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด

            สร้างขึ้นบริเวณ สถานีอนามัยบ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวเชด  ในปี 2538 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ มี รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง

            ผู้บริหารคนปัจจุบัน  นายวงศ์สิทธิ์  ริมงาม  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบัวเชด

            สถานที่ตั้ง บ้านระมาดค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวเชด  อำเภอบัวเชด จ. สุรินทร์

            ปีที่ก่อตั้ง ปี 2527

            โทรศัพท์ 044-579036

            โทรสาร  044-579037

            Email : ฺbuached010@gmail.com           

Visitors: 45,190