รพ.สต.สะเดา

แนะนำหน่วยงาน     

     

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเดา

 

สถานที่ตั้ง บ้านสะเดา หมู่ที่ 1 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2510

โทรศัพท์ 0940471854

E mail : bph201@hotmail.com

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน       
 • นายอรุณ เครือเนียม

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • นางอำภาพร วิมุตกุล

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 • นายเศียร อินทร์ทัด

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 • นางสาวณัฐนาถ สาธุรัมย์

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • นายวราวุฒิ ทองเรียม

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นางสาววราภรณ์ สมาทอง

  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
 • นางสังเวียน เกษมสุข

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับเงิน     
Visitors: 28,524