รพ.สต.อาโพน

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาโพน

 

สถานที่ตั้ง บ้านจารย์ หมู่ที่ 5 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2528

โทรศัพท์ 0940471857

E mail : bph204@hotmail.com

 

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน     
 • นางสุมาลี โฉมสิริกุล

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • นางสาวเติมพร พรหมงาม

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน
 • นางสาวรฐา หวังทรัพย์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางสาวขนิษฐา ไชยเชษฐ

  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 • นางสาวพิมพ์ลภัทร์ ใสยิ่ง

  เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นางผอย จันทมล

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 • นายสุน ดวงอินทร์

  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 27,876