รพ.สต.บ.นาสนวน

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสนวน

 

สถานที่ตั้ง บ้านนาสนวน หมู่ที่ 4 ต.จรัส อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2536

โทรศัพท์ 0940471859

E mail : bph206@hotmail.com

 

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน     
 • นายสุทร สุขรอบ

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • นางสาวอิศราภรณ์ สุขตน

  พยาบาลวิชาชีพ
 • นางพจนา ชุ่มมาก

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางสาวมลฤดี วิเศษชาติ

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นางจันทร์ จินดาวงศ์

  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 28,525