รพ.สต.บ.หนองโจงโลง

แนะนำหน่วยงาน     

 

 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโจงโลง

 

สถานที่ตั้ง บ้านหนองโจงโลง หมู่ที่ 6 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ. สุรินทร์

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2538

โทรศัพท์ 0940471861

E mail : bph208@hotmail.com

       

บุคลากรประจำหน่วยงาน
 • นางสาคร ชาญเชี่ยว

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • นางสาวสุรีพร รีรัตน์

  พบาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 • นางสาวลภัสรดากัลย์ แสงเพ็ง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางสาวอุไรวัน ขันเงิน

  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 • นายบุญลือ ระหาร

  พนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานระดับทอง     
Visitors: 30,310