การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index) เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น การเรี่ยไร การใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน หรือประเมินเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

Visitors: 33,455