ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน


วิสัยทัศน์

           ดูแลสุขภาพได้มาตรฐาน บริการเชิงรุก ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

พันธกิจ

           1. ให้บริการสุขภาพครอบคลุม 4 มิติตามมาตรฐานวิชาชีพ

           2. พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด

           3. บูรณาการงานเชิงรุก โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

วัฒนธรรมขององค์กร

           1. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

            2. ทำงานเป็นทีม

            3. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

            4. ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ

            5. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ค่านิยมขององค์กร

                      " รับผิดชอบ ร่วมมือ พัฒนา "

 

 

Visitors: 44,456